Word Search

Hannukah

A N A V F Q U L S F T M Z K T F X N
R T O Z M D O D A M A H V C F A C K
B F M N F M R P R R K B Z C R A B E
R R J N B E H S A M A H S H V H R X
E X J P I E S X Q I Q D C E S O J Q
P S Q D S V R F D M F I L P S W J S
A A E J X F L N J K K S G S X K Z P
R L N N I D J M U H I C X Y Q D C M
E O C T V C R S A K P L F T N N L E
M Z O N I J L I M A C C A B E E S N
M Q I A O O K J L U J Q C G X M J O
A I J F H U C W U X R N S K B W K R
H J P K N A S H B D W P E R A N S A
M T F N G Z N H U L A T K E S Z O H
L W A P U Q S N Y S K H C O T Y U X
V H W V Q H Q K A M D Y B F G E B H
C E I D U S V L O H K Y U Q H H Z T
D M Q J P G D U X R S M S U B U C DANTIOCHUS CHANNUKIAH DREIDEL
HAMMER HANNAH JUDAH
KISLEV LATKES MACCABEES
MENORAH SHAMASH

Created Here